สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

อภิชญา กีรติธนกรกุล