โครงสร้างการบริหารส่วนราชการเทศบาลตำบลนายาง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

นางนุชจรีย์ หินแก้ว