กองการประปา

ผู้อำนวยการกองการประปา (นักบริหารงานประปา ระดับต้น)

นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ