กองสวัสดิการสังคม

ผู้อำนวยการกองการสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

นุชจรีย์ หินแก้ว