สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวกนกวรรณ ศรีมงคล