โครงสร้างการบริหารส่วนราชการเทศบาลตำบลนายาง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางนฤมล สมบัตินิมิตร