โครงสร้างการบริหารส่วนราชการเทศบาลตำบลนายาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ