โครงสร้างการบริหารส่วนราชการเทศบาลตำบลนายาง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางวันเพ็ญ ยงภูมิพุทธา