กองสวัสดิการสังคม

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการเด็กและเยาวชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

นางสาวจุฬารัตน์ ไชยกิจ