กองสวัสดิการสังคม

หัวหน้าฝ่่ายสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

นางนุชวดี ด่านขุนจัน