กองสวัสดิการสังคม

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

นางสาวศศิธร รักษ์เมธี