กองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)

นายพงศกร วงศ์สิงห์