สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาววริศรา ต๋องาม