กองคลัง

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวรัญชิดา คำมาลี