ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล. สายบ้านนางอาภรณ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง