ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยประโหมดหมู่ที่ ๒,๓,๔,๖,๗, ตำบลดอนขุนห้วย หมู่ที่ ๑,๒,๖ ตำบลนายาง และ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง