ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบเสียงตามสายและติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF-FM หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง