Please wait while JT SlideShow is loading images...
เทศบาลตำบลนายางเทศบาลตำบลนายางเทศบาลตำบลนายางเทศบาลตำบลนายาง
Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลนายาง


กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองระบายน้ำดีหนึ่ง (ถ้ำค้างคาว - นายาง) บริเวณ หมู่ที่ ๒ ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สายธาร
2 จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปาณิศา
3 จ้างขยายเขตประปาตำบลเขาใหญ่ ,ตำบลดอนขุนห้วย และตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ่่jj
4 จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้ามห้วยประโหมด หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปาณิศา
5 จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านตะโกน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปาณิศา
6 จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกคลองชลประทานถึงวัดเทพประสิทธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลนายาง - หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สายธาร
7 จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - เขาชวากม้า หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สายธาร
8 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๒ และปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ซอยบ้านนางแสวง หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ่่jj
9 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน ๓ รายการ ่่jj
10 ราคากลางปรับปรุงห้องพักพนักงานเวรสูบน้ำประปา หมู่ที่ ๑ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพขรบุรี ่่jj
11 สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณซอยข้างศาลาชุมชน หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปาณิศา
12 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปาณิศา
13 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบส่งท่อน้ำดิบ จากคลองระบายน้ำดีหนึ่ง - หมู่ที่ ๙ ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สายธาร
14 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพาน หมู่ที่ 6 ถึงบ้านนางคำนึง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปาณิศา
15 สอบราคาจ้างขยายเขตประปาสายกลางหมู่บ้านถึงสายเตาอิฐ หมู่ที่ ๔ ต.ดอนขุนห้วย และขยายเขตประปา หมู่ที่ ๓-หมู่ที่ ๔ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ่่jj
16 ปรับปรุงระบบไฟฟ้ากำลัง หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ่่่่jj
17 สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด ่่jj
18 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายต้นไทรชายเขาถึงศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปาณิศา
19 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลักภายในหมู่บ้านถึงแยกบ้านนายสมโชค หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปาณิศา
20 สอบราคาจ้างปรับปรุงบบเสียงตามสายและติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF - FM หมู่ 5 ต. นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ปาณิศา
21 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านลุงนิล หมู่ที่ 1 ต.ดอนขุนห้วย ปาณิศา
22 ราคากลางก่อสร้างบ้านพักพนักงานเวรสุบน้ำประปา หมุ่ที่ ๙ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ่่jj
23 ขยายเขตประปาซอยบ้านผู้ช่วยมัน และขยายเขตประปาซอยบ้านนายกุศล พราหมเพชร หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ่่jj
24 สอบราคาจ้างขุดลอกลำห้วยยางและเหมืองสาธารณประโยชน์ภายในเขตเทศบาลตำบลนายาง (จำนนวน 6 โครงการ) ปาณิศา
25 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ตัวใหญ่
26 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 30 รายการ จุ๋ม
27 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ่่jj
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ปีงบประมาณ2560 ตัวใหญ่
29 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ตัวใหญ่
30 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตัวใหญ่

หน้า 1 จาก 7

«เริ่มแรกย้อนกลับ1234567ถัดไปสุดท้าย»
Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting